loader image

Rregullore

COVID-19

Për shkak të situatës së papërshtatshme
shkaktuar nga Covid-19 Tirana Triathlon
do të shtyhet në një datë të pacaktuar
Faleminderit për mirëkuptimin

Ju lutemi, sigurohuni të lexoni me vëmendje rregulloren, pasi në rast se një pjesëmarrës rregjistrohet për një nga garat e maratonës në kundershtim me përmbushjen e kritereve të rregullores së eventit, ky rregjistrim mund të rezultojë i pavlefshëm.

1-Informacion i përgjithshëm

Kushtet e mëposhtme do të jenë të vlefshme për të gjithë pjesëmarrësit në garë.

 • Tirana Triathlon është një event sportiv, I cili bashkon në një garë të vetme tre disiplina të ndryshme sportive (not, ciklizëm dhe vrap). I njëjti garues duhet të përshkrojë distancat prej 750m not, 10 km biçikletë dhe 5 km vrap njera pas tjetrës.
 • Kjo garë ka dy tranzicione (nga noti në bicikletë dhe nga bicikleta në vrap) të cilat përfshihen në përllogaritjen e kohës përfundimtare.
 • Pjesëmarrësit e këtij eventi janë të gjithë shtetasit dhe jo-shtetasit shqiptarë, të cilët në ditën e zhvillimit të eventit “Tirana Triathlon” kanë arritur moshën 18 vjeç.
 • Gjyqtarët e këtij eventi do të kenë rol orientues dhe vëzhgues, gjithashtu do të kenë rol ekzekutiv për përcaktimin e shkeljeve gjatë garës dhe certifikimin e rezultatit të garës.
2- Pjesëmarrja dhe siguria
 • Cdo garues duhet të vishet me rroba të posaçme për këtë gare ( kostum noti, veshje sportive, pantallona të shkurtra, bluze sportive etj)
 • Të gjithë garuesit do të jenë të pajisur nga organizatorët me një kapuç noti si dhe me kohëmatësin. Kostumi i notit dhe syzet duhet të jenë të siguruara nga vetë pjesëmarrësit.
 • Biçikletat dhe kokoret janë personale dhe duhet të sigurohen nga pjesëmarrësit. Pedalimi në zonën e tranzicionit nuk lejohet. Garuesit duhet të hipin dhe zbresin nga biçikleta në hapësirën e përcaktuar.
 • Itinerari i biçikletës ka vende me pjerrësi dhe kthesa të forta, për të shmangur çdo lloj incidenti të mundshëm gjatë garës, të gjithë garuesit duhet të zbatojnë sinjalistikën rrugore dhe shenjat e vullnetarëve.
 • Përgjatë gjithë itinerarit do të ketë tabela sinjalizueze për vendet malore dhe me pjerrësi, për kthesat e forta, për vendet me rrezikshmëri, për rrethrrotullimet si dhe tabela që tregojnë drejtimin. Vullnetarët do të jenë të pranishëm gjatë gjithë segmentit dhe do tju ndihmojnë për të dalluar:
  flamur i kuq: rrugë me rrezik, disheze e fortë, kthesë e forte apo e dyfishtë
  flamur blu: reliev i ngritur në rruge (gungë)
 • Shoqërimi i pjesëmarrësve me biçikleta, patina in line dhe mjete të tjera transporti ose kafshë nuk lejohet, kjo çon në skualifikimin e pjesëmarrësit përkatës. Personat shoqërues do të jenë të angazhuar dhe akredituar nga organizatori në ditën e garës vetëm për mbrojtjen e pjesëmarrësve.
 • Në të gjitha skajet e garës do të jenë të vendosur check point si dhe gjyqëtar të cilët me shumë kujdes do të shikojnë nëse keni përshkruar itinerarin e përcaktuar.
 • Masat organizative u njoftohen pjesëmarrësve nga organizatori para eventit të Triathlonit.
 • Përgjatë itinerarit të garës do të ketë 4 pika të furnizimit me ujë. Për një performancë optimale gjatë garës, pjesëmarrësit mund të marrin ujë në këto pika. Të gjitha distancat do të jenë të shoqëruara me Policinë Bashkiake, Policinë e Shtetit, mjekët e garave dhe vullnetarët.

Eventi Tirana Triathlon do të zhvillohet në të gjitha kushtet klimaterike. Megjithatë, organizatori rezervon të drejtën për të ndërprerë eventin në rast të rrezikut të afërt (p.sh. ngrohja, moti i rëndë, forca madhore, terrori, etj).

3- Regjistrimi dhe çështjet organizative
 • Tirana Triathlon 2021, do të mbahet ditën e dielë, datë 13 Qershor 2021, ora 10:00.
 • Distancat dhe itinerari do të jenë të paraqitura edhe grafikisht në stendat e ngritura nga organizatorët, si edhe në web, në faqen zyrtare të Tirana Triathlon www.tiranatriathlon.com
 • Të gjithë personat mund të regjistrohen në faqen zyrtare online të Tirana Triathlon, www.tiranatriathlon.com, në seksionin regjistrohu.
 • Në rast të shtyrjes së eventit për shkak të forcave madhore, që e bëjnë realizimin e eventit të pamundur për arsye organizative, organizatorët rezervojnë të drejtën për të ndryshuar datën, orën dhe vendin e mbajtjes së eventit, duke njoftuar pjesëmarrësit përmes mediave të komunikimit masiv.
 • Në rast ndërprerjeje apo anullim të eventit për shkak të forcave madhore, të paktën tridhjetë e pesë (35) minuta pas fillimit të garës, ky i fundit konsiderohet i ezauruar dhe nuk përsëritet
 • Në rast kur një person ka përfunduar regjistrimin e tij me sukses, këtij individi nuk i lind e drejta për ta tjetërsuar regjistrimin me të dhënat e një individi tjetër.
4- Përjashtimi i përgjegjësisë
 • Organizatori nuk mban përgjegjësi për dëmet materiale apo humbjen e pronës.
 • Organizatori nuk merr përgjegjësi për rreziqet shëndetësore të një pjesëmarrësi në lidhje me pjesëmarrjen e tij në Tirana Triathlon. Është përgjegjësi e pjesëmarrësit të deklarojë mbi vlerësimin mjekësor të gjendjes së tij shëndësore para konkurimit.
5- Grumbullimi i të dhënave dhe përpunimi i të dhënave
 • Të dhënat personale, të cilat jepen nga pjesëmarrësit gjatë regjistrimit ruhen dhe përpunohen me synim organizimin e eventit Tirana Triathlon, duke përfshirë identifikimin e pjesëmarrësit, pajisjes me numër garues Bib dhe vlerësimin e garuesit.
 • Regjistrimet video, audio dhe foto, si dhe intervistat e bëra pjesëmarrësve, me qëllim promovimin e eventit Tirana Triathlon mund të transmetohen nga radiot dhe televizionet, si dhe të botohen në median e shtypur nga organizatori, duke përjashtuar pretendimet e pjesëmarrësve për shpërblim financiar.
6- Mbajtja e kohës dhe pajisja me numra Bib
 • Të gjithë pjesëmarësit, të cilët janë regjistuar deri në datë 11 Qershor 2021, ora 00:00, do të mund të pajisen me numra garues dhe regjistruesit e kohës Bib në datën 12 Qershor 2021 në çadrën e shërbimit, pranë liqenit të Farkës të ngritur nga organizatorët. Orari i këtij shërbimi do të jetë në datë 12 Qershor nga ora 09:00 deri në orën 20:00. Pajisja me numrin garues dhe regjistruesin e kohës Bib mund të bëhet vetëm në këtë ditë. Të gjithë ata të cilët nuk do të mund të tërheqin numrin garues dhe matësin e kohës Bib në këtë datë, janë automatikisht të skualifikuar nga gara.
 • Çdo pjesëmarrës do të pajiset me 1 (një) numër në çadrën e shërbimit të ngritur nga organizatorët, në datën 12 Qershor 2021 pranë liqenit të Farkës. Ky numër është unik dhe identifikues për çdo pjesëmarrës. Para fillimit të garës çdo pjesëmarrës duhet ta ketë të vendosur në pjesë të dukshme të trupit, përkatësisht në pjesën e gjoksit ose barkut, tek biçikleta dhe kutia e sendeve personale. Numrat garues dhe matësit e kohës Bib duhet të jenë të vendosura deri në përfundim ose deri kur pjesëmarrësi dorëhiqet nga gara.
 • Garimi pa numrin dhe matësin e kohës Bib, me të cilin çdo pjesëmarrës është pajisur nga organizatorët, konsiderohet shkelje dhe sjell si pasojë mosregjistrimin e kohës së shënuar nga pjesëmarrësi i kapur me këtë shkelje. Kapërcimi i kufijve të itinerarit të përcaktuar nga organizatorët konsiderohet shkelje dhe sjell si pasojë mosregjistrimin e kohës së shënuar nga pjesëmarrësi. Përcaktimin e një shkeljeje mund ta bëjnë vetëm gjyqtarët.
7-Shpërblimi për fituesit
 • Të gjithë pjesëmarrësit, të cilët do të arrijnë zonën e finishit do të paisjen me medaljen e pjesëmarrjes.
 • Për fituesit e 3 (tre) vendeve të para, do të ketë një shpërblim monetar sipas tabelës.
Tabela e Cmimeve
GjiniaVendi IVendi IIVendi III
Meshkuj750 €500 €250 €
Femra750 €500 €250 €
error: Content is protected !!